DELIVERY 1-2 BUSINESS DAYS| Free shipping in Denmark on purchases of more than EUR 40| Free shipping in Sweden on purchases of more than EUR 67

Rosenolie T/Parfume 20 Ml

Product no.: 67120

Perfume oil w/rose scent

  • Scented oil for cosmetics
  • Emits a wonderful smell of roses

Recommended use:. For cosmetics. Never use undiluted on your skin. Must be stored in the dark in closed packaging and inaccessible to children.

Rose oil emits the well-known scent of roses that takes you straight to your garden on a summer's day.

Ingredients

Perfume oil with a typical smell/perfume of roses. Citronellol, Geraniol, linalool, citral, eugenol, limonene.

Danger. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause allergic skin reaction. Harmful to aquatic organisms Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Kan være livsfarlig, hvis den kommer i luftvejene. Farlig ved indtagelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

You may also be interested in…